Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen

Onderstaande Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties door Minijou via de website www.minijou.be

De klant aanvaardt door een bestelling te plaatsen deze algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud.

2. Identiteit verkoper

Minijou - Accessoires & musthaves voor kids

De Leeuw Faye 

Pekenomensstraat 17

1770 Liedekerke

Minijou BV

BTW BE0503 934 695

[email protected]

3. Prijzen

Al onze prijzen zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.

4. Betaling

De betaling kan enkel geschieden via de betaalmodules zoals deze op de website voorkomen.

Voor betaling kan gekozen worden uit volgende mogelijkheden:
Betalingen via KBC button, Bancontact en overschrijving
Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de klant direct aan Minijou gemeld te worden, zodat we het bedrag kunnen corrigeren.

5. Verzending

Minijou levert in België. Deze verzendingen gebeuren door een externe transportfirma , aangesteld door Minijou. Wij doen er alles aan om de levering tijdig te doen, in het algemeen zal de verzending plaatsvinden binnen 2 tot 5 werkdagen na ontvangst van betaling. Een vertraging in levering geeft geen recht op het verbreken van de koop of betaling van schadevergoeding aan de Koper. De bestellingen worden tussen maandag en vrijdag verstuurd, wettelijke feestdagen uitgesloten.

Elke verzending wordt voorzien van een unieke barcode die online opgevolgd kan worden. Bij problemen met de levering, kan de Koper contact opnemen met de transporteur.

Doorgegeven leveringsadressen die foutief zijn kunnen aanleiding geven tot extra kosten voor de Koper.

Vanaf een bestelling van 50€ zijn er geen verzendkosten.
Indien uw pakket niet wordt opgehaald in het ophaalpunt en terug naar ons gestuurd wordt valt de retourkost ten laste van de klant. 

Minijou kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending.
Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken.
    

6. Bestellingen & offertes

Pas nadat we een bestelling schriftelijk bevestigd hebben zijn we eraan gebonden. Informatie omtrent de artikelen, prijs en levering worden meegedeeld onder voorbehoud van wijzigingen en correctie. Tijdelijke kortingen zijn niet van toepassing op cadeaubonnen, alsook zijn deze niet cumuleerbaar.

7. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven volledige eigendom van Minijou tot de volledige betaling gebeurd is. Indien deze laatste niet wordt voldaan hebben wij het recht om de goederen terug te eisen op kosten van de Koper.

8. Klachten

Indien er klachten zijn, helpen wij graag.

De klant kan ons steeds contacteren via [email protected]

Wij trachten om de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto's.
Indien er zich typfouten voordoen ( materiële vergissingen, misslagen), dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
Kleuren op de foto's kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren.
Instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm kan hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval.
Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kunnen wij dan ook niet aanvaarden.
Indien u twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan u ons altijd contacteren voor meer info.
Wij behouden ons ook het recht voor om onze prijzen aan te passen.
Wij stellen ook alles in het werk om onze producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken.
Indien er zich eventuele gebreken zouden voordoen aan de artikelen aangeboden op onze website zijn wij hiervoor niet aansprakelijk.
Wij vragen u dan zich te richten tot de desbetreffende fabrikant.

Gelieve ons dit ook mede te delen zodat wij de producten ook extra kunnen controleren.
Wij stellen alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten.


9. Garantie

Zoals opgelegd door de wettelijke bepalingen geldt voor onze producten ook een wettelijke garantie.Deze waarborg beperkt zich tot verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.

Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de koper de verkoper hiervan binnen de 7 dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen.
De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het  gefactureerde/betaalde bedrag aan de koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op het voorvermelde garantiestelsel.

10. Retourneren

Twijfel je over een aankoop? Dat kan, daarom krijg je bij Minijou 14 dagen bedenktijd.

Denk wel even aan onze ecologische voetafdruk & stuur niet onnodig pakjes terug.

Toch niet helemaal tevreden over je pakketje? Dan stuur je het binnen de twee weken (vanaf de dag na de levering) terug. Artikelen aangekocht via de webwinkel van Minijou kunnen geretourneerd worden binnen een termijn van 14 dagen, na dag 1 levering en dit op voorwaarde dat het product ongebruikt, onbeschadigd is en voorzien is van alle originele labels. Gedragen, bevuilde, berookte, gewassen, beschadigde of herstelde goederen kunnen niet teruggenomen worden. Fopspenen kunnen omwille van hygiënische redenen nooit teruggenomen worden.

De kosten en het risico voor het terugzenden van de producten liggen uitsluitend bij de koper.
Wij behouden ons het recht tot weigering van retournering voor, indien wij vermoeden dat het product beschadigd werd door de klant, reeds gebruikt is of als de redenen ongegrond zijn.
Solden of producten in actie kunnen niet geretourneerd worden.
    

Hoe ga ik te werk?

 1. Stuur binnen de 14 dagen een mailtje naar [email protected] en laat ons weten dat je jouw pakketje zal terugsturen en waarom. Vermeld hierbij zeker je rekening- & ordernummer.
 2. Je stuurt ons de producten, binnen de 14 dagen, in de originele verpakking & niet gebruikt (dit is belangrijk) terug met vermelding van je naam en ordernummer naar: 

  Minijou

  Pekenomensstraat 17

  1770 Liedekerke

 3. Binnen 30 dagen na ontvangst van de geretourneerde producten wordt de terugbetaling (exclusief verzendkosten) verricht.

   

  De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt […] zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

  Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.11. Recht om af te zien van de aankoop van de goederen

De consument heeft het recht om af te zien van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Melding hiervan moet schriftelijk gebeuren, met vermelding van het bestelnummer. Na ontvangst van het teruggestuurde product verbindt de verkoper zich ertoe om binnen de 30 dagen het door de Koper betaalde aankoopbedrag terug te betalen (exclusief verzendingskosten), dit enkel en alleen als het product binnen de 14 kalenderdagen in originele, ongebruikte en onbeschadigde staat, voorzien van alle originele labels en in de originele verpakking terug aan de verkoper wordt bezorgd.Wegens hygiënische redenen kunnen fopspenen niet worden teruggenomen. 

Wij adviseren de consument om het teruggestuurde product terug te sturen in zijn oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat. Indien een artikel beschadigd wordt terug gestuurd, kan Minijou een schadevergoeding van de consument eisen die evenredig is aan de waardevermindering die het artikel ondergaan heeft. (artikel VI.51 , §2 WER) Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden.

Indien de terugzending niet conform is met het voorgaande is de verkoper niet verplicht tot betaling van enig bedrag, en blijft deze eigendom van de Koper: binnen de 14 dagen kan de koper het artikel dan terug ophalen bij de verkoper. Risico’s bij terugzending van het product alsook de kost worden uitsluitend gedragen door de Koper.

12. Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Wij zijn bijgevolg niet verantwoordelijk.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

13. Intellectuele eigendom

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc ... niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

14. Privacy

Bij een online bestelling hebben wij de gegevens van de consument nodig. Door deze te plaatsen, geeft de klant toestemming om deze te gebruiken. Uiteraard blijven deze privé en worden ze veilig opgeslagen in een beveiligde, niet publieke database. De gegevens worden enkel gebruikt voor de administratie, levering, facturatie van Minijou.

De koper heeft steeds het recht deze gegevens op te vragen of aan te passen. Zo respecteert Minijou de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens en de nieuwe GDPR wetgeving.

15. Betaaltermijn

Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd overeengekomen.

16. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten tussen partijen worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Voor regeling van elk geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.